obrázek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi Prodávajícím, který je provozovatelem internetového obchodu www.cinska-medicina-tiens.cz, Viktor Filip (IČ: 74680625) a mezi Kupujícím (koncový spotřebitel nebo podnikatelský subjekt). Koncový spotřebitel – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito VOP, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelský subjekt – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.https://ceramic-watches.popkidstoys.com/

I. Prostředky komunikace
Pro účely vzájemné komunikace kupujícího a prodávajícího slouží zejména telefon a e-mail. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí kupující nebo prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.
 
II. Objednávky zboží
Kupující může objednávat zboží ze sortimentu prodávajícího telefonicky, e-mailem nebo po zaregistrování prostřednictvím internetového obchodu.
Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či e-mailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.
V případě, že kupující provede objednávku, a není-li domluveno s prodávajícím jinak, platí pro kupujícího vždy aktuální cena uvedená v ceníku.
Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím třetí osoby (přepravce).
Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení, ale prodávající má právo účtovat storno poplatek ve výši 10 % z ceny objednaného zboží. Po odeslání zboží již nelze objednávku stornovat a kupující je povinen uhradit kupní cenu v celé výši.
Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:
 • zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo)
 • objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky)
 • zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.
III. Cena zboží
Aktuální cena zboží je vždy uvedena a zveřejněna v Ceníku prodávajícího, platném ke dni potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího.
V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného kupujícím, má kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce, a to na základě telefonické nebo emailové žádosti kupujícího.
 

 

IV. Dodací lhůty
Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem najdete u každého produktu v internetovém obchodě, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, oznámí prodávající kupujícímu v momentu potvrzení objednávky.
 
V. Dodání zboží
Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem standardním pro příslušný druh zboží. Cena balení je zahrnuta v prodejní ceně. V případě požadavku na jiný typ balení, než je standardní způsob, je kupující povinen tento požadavek uvést v objednávce a náklady na nestandardní balení a manipulaci budou prodávajícím přiúčtovány k ceně zboží.
Prodávající a kupující se dohodli, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn v okamžiku, kdy zboží bude dodáno prodávajícím do sídla kupujícího případně jiného místa určení v České republice uvedeného kupujícím v písemné objednávce.
Možnosti dodání zboží jsou upraveny Základními dopravními podmínkami prodávajícího, které jsou součástí těchto obchodních podmínek, a jejich aktuální znění je uveřejněno na internetové adrese prodávajícího.
Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít. V případě dodání zboží přepravní službou formou dobírky, je kupující povinen do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k vyzvednutí zboží, zboží převzít a uhradit fakturu. V případě, že takto neučiní, bude zboží vráceno zpět do skladu prodávajícího a to na náklady kupujícího, které mu budou přeúčtovány. Povinnost odběratele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené se skladováním zboží tím není dotčena.
 
VI. Platební podmínky
Zboží může být placeno v hotovosti při převzetí na dobírku. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Kupující může zboží také uhradit bezhotovostně předem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohového dokladu, při dodání zboží pak kupující obdrží daňový doklad.  Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.
 
VIII. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží
Kupující, pokud je spotřebitelem dle § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců za splnění následujících podmínek:
 • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
 • v původním obalu, s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)
 • průvodní dopis – odstoupení od smlouvy
Kupující nemůže odstoupit od smluv:
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
IX. Odpovědnost za vady - reklamace
Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační řád, který je součástí těchto obchodních podmínek.
 
X. Základní dopravní podmínky

Rychlá spediční doprava PPL

 • Zboží vám bude doručeno od odeslání většinou do 24 hodin k vašemu prahu bytu či domu.
 • Avizace doručení předem zdarma. Řidič vám před svým příjezdem zavolá.
 • Zboží můžete platit bankou předem nebo dobírkou. Dodání je zajišťováno spediční firmou.
 • Přeprava od jednotlivé obálky, nebo balíčku až po několikapaletové zásilky na jednu adresu, na kterékoliv místo v České nebo Slovenské republice.
 • Doprava je za poplatek dle platného ceníku spediční firmy.

Česká pošta - Profi balík

 • Zásilka bude doručena pracovníkem pošty přímo na zadanou adresu. V případě nezastižení adresáta je zásilka uložena na poště Vašeho bydliště a je možné ji osobně vyzvednout
 • Zboží vám bude doručeno do nejpozději do 48 hodin od odeslání.
 • Zboží můžete zaplatit bankou předem nebo dobírkou.
 • Dodání je zajišťováno Českou poštou.
 • Max. hmotnost: 30 kg (obal Profi balíku o hmotnosti nad 15 kg musí umožňovat manipulaci dvěma osobami).
 • Max. rozměr: žádný z jeho rozměrů nesmí přesahovat 240 cm. Součet délky, šířky a výšky zásilky pravidelných tvarů nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravidelných tvarů nesmí mít součet dvou největších rozměrů větší než 300 cm.
 • Doprava je za poplatek dle platného ceníku České pošty.
Reklamace mechanického poškození z přepravy: Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.
 
XI. Ochrana osobních dat
Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Tato data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných serverech a samozřejmě nejsou poskytována třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.
Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího.
Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.
Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 
XII. Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.
Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení, a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
 

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 7. 9. 2009

 

V košíku máte
0 produktů
Zobrazit košík
obrázek obrázek
Tvorba www stránek - Nechte si udělat levné a kvalitní stránky - Optimalizace SEO
Dárky pro muže | detoxikace organismu | dělená strava | Kurzy hubnutí | hubnutí břicha | bmi kalkulačka | cviky na břicho | víno | rc modely | kočárky, autosedačky | Dárky k Vánocům | Dárky k Vánocům | Kontaktní čočky vám umožní lépe vidět.